tüm kitap özetlerini burda bulabilirsiniz
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  huzur=ahmed hamdi tanpınar
  acımak=reşat nuri güntekin
  akşam güneşi= reşat nuri güntekin
  aldatacağım=esat mahmut karakut
  anadolu notları= reşat nuri güntekin
  anahtar=refik halid akay
  anamın kitabı=yakup kadri karaosmanoğlu
  istanbulun bir yüzü=refik halid kalay
  mahşer=peyami safa
  sinekli bakal=halide edip adıvar
  gelibolu=buket uzuner
  sefiller=viktor hugo
  suç ve ceza=dostoyevski
  savaş ve barış=tolstoy
  yüksek ölçekler=ömer seyfettin
  yaprak dökümü= reşat nuri güntekin
  yaban=yakup kadri karaosmanoğlu
  toprak ana=cengiz aytmatov
  mavi ve siyah=halit ziya uşaklıgil
  küçük ağa= tarık buğra
  kiralık konak=yakub kadri karaosmanoğlu
  kaşağı=ömer seyfettin
  ince memed=yaşar kemal
  fatih-harbiye=peyami safa
  eylul=mehmet rauf
  dokuzcu harciye koğuşu=peyami safa
  damga= reşat nuri güntekin
  dağları bekleyen kız=esat mahmut karakut
  dağa çıkan kurt=halide edip adıvar
  çölde bir istanbul kızı=esat mahmut karakurt
  çalıkuşu= reşat nuri güntekin
  cezmi=namık kemal
  canan=peyami safa
  bugünün saraylısı=refik halid akay
  bomba=ömer seyfettin
  biz insanlar=peyami safa
  bir teredüttün romanı=peyami safa
  bir ölünün defteri=halit ziya uşaklıgil
  bir kucak çiçek=memduh şevket esendal
  bir kadın düşmanı=reşat nuri güntekin
  Yeni sayfanın başlığı
  bit avuç saçma=refik halid karay
  ateşten gömlek=halide edip adıvar
  aşk-ı memnu=halid ziya uşaklıgil
  ateştengömlek=halide edip adıvar
  ankara ekspresi=esat mahmut karakurt
  ago paşanın hatıratı=refik halit karay
  tatarcık=halide edip adıvar
  sözde kızlar=peyami safa
  Anketler
  memleket hikayeleri=refik halit karay
  ölü canlar=gogol
  sergüzeşt=sami paşazade sezai
  tarih soruları
  =FİLOZOFLAR=
Türk Dili
Ana Sayfa
ROMAN BUL
Google
1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisin-den kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olur-sa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak,

I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.

II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.

III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?

A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması

B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet ör-gütlenmesinin dışında kalmak istemesi

C) Devlet başkanının değişmesi

D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması

E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya geti-rilip toplanmamış olması


3. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Egemen güçlerin değişmesinin

B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının

C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının

D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin

E) Kervan ticareti yapılmasının

4. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslami-yetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikme-sinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türk milliyetçiliğinin uyanması

B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi

C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması

D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi

E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi
Diğer sayfaya geçiniz. 9

5. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerin-de dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşa-mış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir poli-tika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,

I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,

II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağım-sızlık kazanması,

III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korun-ması

durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekil-lerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekil-lerini kendisi seçmektedir.
Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek de-receli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak

B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak

C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak

D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak

E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

7. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, sa-vunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi ye-rine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırı-lara set çekiyor.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi-ni vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardın-dan milis güçleriyle başladığını

B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu

C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneği-nin bulunduğunu

D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî iliş-kilerin giderek öneminin azaldığını

E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış oldu-ğunu

8. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulu-nan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Ba-rış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam ba-ğımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edil-memesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir?

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin

B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendi-sinin yazdırdığının

C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyama-yacağından endişe edildiğinin

D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin

E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i des-teklemek zorunda olduğunun
Diğer sayfaya geçiniz. 10

9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) TBMM’nin halkçılığı temel alması

B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletle-rinin eline geçmesinden endişe duyması

C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek iste-mesi

D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cum-huriyetlerinin kurulması

10. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konfe-ransa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti-ni de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.
TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden han-gisini engellemek istediği savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanı-mayı sürdürmesini

B) Barış görüşmelerine ara verilmesini

C) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini yalnız bırakmasını

D) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini

E) İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirme-den konferansa katılmasını

11. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden han-gisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okullarının açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını


12. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?

A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi

B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması

C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması

D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilog-ram birimlerinin kullanılması

E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

13. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.
Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,

I. ham madde gereksiniminin azalması,

II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,

III. sanayileşmenin hızlanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAP ANAHTARI

1. E

2. E

3. A

4. A

5. D


6. B

7. B

8. C

9. D

10. A


11. D

12. C

13. E


SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (Sos–2tarih)


1.

I. Coğrafi Keşiflerin başlaması

II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi

Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başla-rında gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?

A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması

B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması

C) Kâğıt üretmeleri

D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları

E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri

3. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde,

I. Türgiş,

II. Avar,

III. Hun

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurul-masını kolaylaştırmıştır?

A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi

B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması

C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması

D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması

E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi
Diğer sayfaya geçiniz. 38

5. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol-muştur?

A) Şeybaniler

B) Memluklar

C) Anadolu Selçukluları

D) Harzemşahlar

E) Akkoyunlular

6. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmi B) Birûni C) Farabi
D) Gazali E) İbni Sina

7. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine veri-len ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazi-lerdir.
Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğ-ru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-rak verilmiştir?

A) Zeamet – has – timar

B) Timar – has – zeamet

C) Has – timar – zeamet

D) Zeamet – timar – has

E) Has – zeamet – timar

8. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışma-sına

B) Merkezî otoritenin zayıflamasına

C) Parlamenter sisteme geçilmesine

D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine

E) Güçlü olanın tahta geçmesine

9.

I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan Yahudiler

II. İsveç Kralı XII. Şarl

III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı–Rus Savaşı’na neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz. 3910. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak iste-mesi

B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması

C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek iste-mesi

D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi

E) Osmanlı–Rus savaşını önlemek amacıyla Lond-ra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

11.

I. Kırım

II. Makedonya

III. Batı Trakya

Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler, Balkan Savaşlarından sonra azınlık statüsüne girmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12.

I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması

II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması

III. Halife–Sultan ayrımı olması

durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıla-rın ortak özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kadı B) Sadrazam
C) Reisülkûttap D) Şeyhülislam
E) Nişancı

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. A

3. E

4. D

5. B


6. E

7. E

8. C

9. B

10. A


11. E

12. D

13. A
 
 

şimdiye kadar ortalama kaç kitap okudunuz
0-10
10-15
15-20
20-25
25-50
50-100
100'den fazla

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
 
 


More Cool Stuff At POQbum.com

 
 
 
Dersler
 MATEMATİK
 GEOMETRİ
 TÜRKÇE
 FİZİK
 KİMYA
 BİYOLOJİ
 TARİH
 COĞRAFYA
 FELSEFE
 Soru Bankası


 
 
 
 • Edebiyat Nedir?
 • Edebi Türler
 • Edebi Sanatlar
 • Edebi Akımlar
 • Türk Edebiyatı Dönemleri
 • İslamiyet Öncesi T.E.
 • İslamiyet Sonrası T.E.
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun E.
 • Fecr-i Âti E.
 • Milli Edebiyat Akımı
 • Milli Mücadele Dön.E.
 • Cumhuriyet Dön.Türk E.
 • Uyak ve Ölçü
 • Nazım Biçimleri
 • Edebiyat Sözlüğü
 • Edebiyatımızda 'ilk'ler
 • Azerbaycan Türk Edebiyatı
 •  
   
   

  TÜRK EDEBİYATI

  1. M. Kemal Atatürk - Nutuk
  2. Kutadgu Bilig'den Seçmeler
  3. Dede Korkut Hikayeleri
  4. Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler
  5. Mevlana-Mesnevi'den Seçmeler
  6. Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler
  7. Divan Şiirinden Seçmeler
  8. Halk Şiirinden Seçmeler
  9. Evliya Çelebi - Seyahatnamesi'nden Seçmeler
  10. Kerem ile Aslı
  11. Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt
  12. Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
  13. Hüseyin Rahmi Gürpınar - Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
  14. Ahmet Rasim - Şehir Mektupları
  15. Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Çağlayanlar
  16. Ömer Seyfettin - Hikayelerden Seçmeler
  17. Mehmet Akif Ersoy - Safahat
  18. Ahmet Haşim - Bize Göre
  19. Yahya Kemal Beyatlı - Eğil Dağlar
  20. Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
  21.Abdulhak Şinasi Hisar - Boğaziçi Mektupları
  22. Ruşen Eşref Ünaydın - Diyorlar ki
  23. Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
  24. Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban
  25. Refik Halit Karay - Memleket Hikayeleri
  26. Refik Halit Karay - Gurbet Hikayeleri
  27. Halide Edib Adıvar - Sinekli Bakkal
  28. Halide Edib Adıvar - Mor Salkımlı Ev
  29. Reşat Nuri Güntekin - Anadolu Notları
  30. Reşat Nuri Güntekin -Çalıkuşu
  31. Falih Rıfkı Atay - Çankaya
  32. Falih Rıfkı Atay- Zeytindağı
  33. Faruk Nafız Çamlıbel - Han Duvarı
  34. Nazım Hikmet - Memleketimden İnsan Manzaraları
  35. Şevket Süreyya Aydemir - Suyu Arayan Adam
  36. Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ile Kiracıları
  37. Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  38. Peyami Safa - Fatih - Harbiye
  39. Nihad Sami Banarlı - Türkçe'nin Sırları
  40. Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
  41. Ahmet Hamdi Tanpınar - Sahnenin Dışındakiler
  42. Samiha Ayverdi - İbrahim Efendi Konağı
  43. Necip Fazıl Kısakürek - Çile
  44. Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf
  45. Ahmet Kutsi Tecer - Şiirler
  46. Ahmet Muhip Dıranas - Şiirler
  47. Aşık Veysel - Dostlar Beni Hatırlasın
  48. Orhan Veli - Bütün Şiirleri
  49. Cahit Sıtkı Tarancı -Otuz beş Yaş (Bütün Şirleri)
  50. Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları
  51. Orhan Kemal - Eskicinin Oğulları
  52. Sait Faik Abasıyanık - Kayıp Aranıyor
  53. Sait Faik Abasıyanık - Hikayelerinden Seçmeler
  54. Halikarnas Balıkçısı - Aganta Burina Burinata
  55. Kemal Bilbaşar - Cemo
  56. Samim Kocagöz - Kalpaklılar
  57. Tarık Buğra - Küçük Ağa
  58. Necati Cumalı - Tütün Zamanı
  59. Rıfat Ilgaz - Karartma Geceleri
  60. Orhan Hançerlioğlu - 7. Gün
  61. Fakir Baykurt - Kaplumbağalar
  62. Faik Baysal - Drina'da Son Gün
  63. Abbas Sayar - Yılkı Atı
  64. Haldun Taner - Hikayelerinden Seçmeler
  65. Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romanı
  66. Aziz Nesin - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
  67. Sabahattin Kudret Aksal - Gazoz Ağacı
  68. Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
  69. Cemil Meriç - -Bu Ülke
  70. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil - Gençlerle Başbaşa
  71. Naki Tezel - Türk Masalları
  72. Salah Birsel - Boğaziçi Şıngır Mıngır
  73. Bahattin Özkişi - Sokakta

  DÜNYA EDEBİYATI

  74. Beydeba - Kelile ve Dimne
  75. Eflatun - Devlet
  76. Platon - Sokrates'ın Savunması
  77. Sadi - Gülistan
  78. Cervantes - Don Kişot
  79. Balzac - Vadideki Zambak
  80. Viktor Hugo - Sefiller
  81. Goethe - Faust
  82. Daniel Daefo - Robinson Crusoe
  83. Dostoyevski - Suç ve Ceza
  84. Gogol - Ölü Canlar
  85. Turgenyev - Babalar ve Oğullar
  86. Tolstoy - Savaş ve Barış
  87. Gustav Flaubert - Madam Bovary
  88. Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi
  89. Knut Hamsun - Açlık
  90. Jack London - Beyaz Diş
  91. Rabindranath Tagore - Gora
  92. Ernest Hemingway - Çanlar Kimin İçin Çalıyor
  93. William Faulkner - Ses ve Öfke
  94. İvo Andriç - Drina Köprüsü
  95. Panait İstrati - Akdeniz
  96. John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar
  97. M Selimoviç - Derviş ve Ölüm
  98. Cengiz Dağcı - Onlar da İnsandı
  99. Cengiz Aytmatov - Beyaz Gemi
  100. Cengiz Aytmatov - Gün Olur Asra Bedel (Gün Uzar Yüzyıl Olur)
  Bu SitE Kod-dunyasi.tr.gg Tarafından Desteklenmektedir..

   
  Bugün 2 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=