tüm kitap özetlerini burda bulabilirsiniz
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretşi defteri
  huzur=ahmed hamdi tanpınar
  acımak=reşat nuri güntekin
  akşam güneşi= reşat nuri güntekin
  aldatacağım=esat mahmut karakut
  anadolu notları= reşat nuri güntekin
  anahtar=refik halid akay
  anamın kitabı=yakup kadri karaosmanoğlu
  istanbulun bir yüzü=refik halid kalay
  mahşer=peyami safa
  sinekli bakal=halide edip adıvar
  gelibolu=buket uzuner
  sefiller=viktor hugo
  suç ve ceza=dostoyevski
  savaş ve barış=tolstoy
  yüksek ölçekler=ömer seyfettin
  yaprak dökümü= reşat nuri güntekin
  yaban=yakup kadri karaosmanoğlu
  toprak ana=cengiz aytmatov
  mavi ve siyah=halit ziya uşaklıgil
  küçük ağa= tarık buğra
  kiralık konak=yakub kadri karaosmanoğlu
  kaşağı=ömer seyfettin
  ince memed=yaşar kemal
  fatih-harbiye=peyami safa
  eylul=mehmet rauf
  dokuzcu harciye koğuşu=peyami safa
  damga= reşat nuri güntekin
  dağları bekleyen kız=esat mahmut karakut
  dağa çıkan kurt=halide edip adıvar
  çölde bir istanbul kızı=esat mahmut karakurt
  çalıkuşu= reşat nuri güntekin
  cezmi=namık kemal
  canan=peyami safa
  bugünün saraylısı=refik halid akay
  bomba=ömer seyfettin
  biz insanlar=peyami safa
  bir teredüttün romanı=peyami safa
  bir ölünün defteri=halit ziya uşaklıgil
  bir kucak çiçek=memduh şevket esendal
  bir kadın düşmanı=reşat nuri güntekin
  Yeni sayfanın başlığı
  bit avuç saçma=refik halid karay
  ateşten gömlek=halide edip adıvar
  aşk-ı memnu=halid ziya uşaklıgil
  ateştengömlek=halide edip adıvar
  ankara ekspresi=esat mahmut karakurt
  ago paşanın hatıratı=refik halit karay
  tatarcık=halide edip adıvar
  sözde kızlar=peyami safa
  Anketler
  memleket hikayeleri=refik halit karay
  ölü canlar=gogol
  sergüzeşt=sami paşazade sezai
  tarih soruları
  =FİLOZOFLAR=
  => imanuel kant
  => karl marx
  => francis bacon
  => thales
  => kiergegard
  => martin heidger
  => sokrates
  => edmund huserl
  => Theodor Wiesengrund Adorno
  => Anaksagaros
  => Anaksimenes
  => Anaksimandros
  => Aristotales
  => Bergson, Henri
  => Berkeley
  => CAMUS, Albert
  => CİCERO, Marcus Tulius:
  => DEWEY, John
  => EMPEDOKLES
  => EPİKTETOS:
  => Gilles Deleuze
  => MİCHEL FOUCAULT
  => Max Ferdinand Scheler
  => EPİKUROS
  => John Rawls
  => Nicolai Hartmann
  => David Hume
  => Jacques Derrida
  => Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  => FARABİ
  => HERAKLEİTOS:
  => LOCKE, Jhon
  => Parmanides
  => Platon
Türk Dili
=FİLOZOFLAR=

Filozof

Filozof sözcüğü philos (sevgi) ve sofia (bilgelik) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yani bilgeliği seven kişi anlamındadır. Kullanım açısından ise anlamı felsefe ile uğraşan, felsefe yapan kişidir. İlk Çağ Felsefesi tarihine bakılacak olursa, öne çıkan filozof tipi, hayatın en yüksek gayesini bilgide bulan, bilmek için yaşayan ve edindiği bilgileri davranışlarının temeli yapmaya çalışan bir kişiliktir. Eski kültürlerde bulunan şamanlık, kâhinlik gibi tanrı ile kul arasında aracılık yaptığına inanılan kişilikler Thales (650–548), Empodekles( 495–435) gibi filozofların temsil ettiği felsefi sistemde yerini araştırma ve düşünceye bırakır. İlk Çağ felsefesi tarihinde zuhur etmiş birçok filozof çoğu kez peygamber, ermiş ve kutsal kişiliklerle de özdeşleştirilebilmiştir. Bu kişiler, aynı zamanda fizikçi ve bilim adamı hüviyetini de taşımışlardır. Bu filozoflar, öğretmek ve öğrenmek gayesiyle bir araya gelmiş bilimsel çalışmaya kendisini adamış filozof örneğini sergilemişlerdir. Bu döneme ait filozoflar, siyaset alanında da öne çıkan bir porte sunmuşlardır. Yine bu dönemde, başlangıç filozoflarından farklı olarak, Anaxagoras, ( 500–428) ,Demokritos ,(460–360)ve sonrada Aristoteles (384–322) ’ te görüldüğü üzere dış çevreden çok bakışını kendi düşünce dünyasına çevirmiş olan bir bilgin, araştırmacı filozof örneklerine rastlamaktayız. Daha sonra hayata daha çok yönelmiş, pratik filozof, erdemli bir yaşama sanatçısı, eğitici bir filozof modeli gelişmiştir. Sokrates böylesi bir filozof tipinin en önemli temsilcisi sayılmıştır. Nihayet, Batı’nın bilimi ile, Doğu’nun dini kültlerinin karşılaştığı Yunan felsefesinin son döneminde daha çok din coşkusu ile dolu olan ve kurtuluşu öğütleyen bir filozof tipi ortaya çıkar. İlk dönemi itibariyle filozof, doğa filozofudur. Daha sonra, ilgi insana yöneldiğinde, Tanrı, insan ve doğayı ilgi sahası edinen filozof ortaya çıkmaktadır. Aristoteles’in bilgi çevresinde oluşan zengin bilgi birikimi, bilimlerin tek tek bağımsızlığına yol açtığı gibi, her bilgi dalı hakkında müstakil çalışmalara yol açmıştır. Bu döneme ait filozof, bilimlerin ayrımlaşmasının neticesinde ortaya çıkan bu karmaşada kendini uğraşı alanı olarak, evren ve hayat ile ilgili genel sorunlara adamıştır. Aristoteles’ten sonraki filozof, doğru yolu ve yaşayışı arayan ve öğreten bir öğreti geliştiren kişilik olmuştur. Ortaçağ Felsefesi Tarihi, de İlk Çağ Felsefe Tarihinde olduğu üzere farklı filozof örneklerine sahiptir. Hıristiyanlığın Batı’da ki egemenliğinin başladığı 3.yüzyılın başında Antik Yunan Düşüncesinin etkisi devam ediyordu. Çiçeron, Epoktehus, gibi Romalı filozoflar, daha çok siyaset ve hukuk felsefesini öne çıkarırken, Yunan kültürü ile yetişen bilgin ve filozoflarda Platon,(428–347), Aristoteles ve Stoa felsefesinin izinden gidiyorlardı. Ammanious Saccas,(172-242) ve öğrencisi Plotinus ( 205–270)’un kurdukları Yeni Eflatunculukta bu döneme rastlar. İslam filozoflarının din ve felsefeyi uzlaştırma çabalarının bir benzeri de Yahudi kelamcıların Platon ve Stoa felsefelerine duydukları ilgide gözlemlenebilir. Özellikle Philon,(25–50)Yahudi kelamıyla felsefeyi uzlaştırma çabasını gözetmekteydi. Benzer tutumları Hıristiyan filozofları da göstermekteydi. Kendilerine Kilise Babaları denilen Clement,(ö.215) ve Tertullian( 155–230) gibi filozoflar, teslis akidesini Platon’un, Plotinos’un ve Stoacı filozofların felsefeleriyle temellendirip uzlaştırmaya çalıştılar. İlk Çağ filozofu ilkin dinden koparak, bilmek için bilme ile salt bilmeden duyulacak sevinç ile başlamış, ancak sonradan bir değişime uğrayarak, pratiğin, ahlaki ödev ve dini heyecanların hizmetine koşmuştur. Orta Çağ filozofu ise kendisine hemen işin başında, ahlaki ödev ile dini heyecan ve gayelerin yer aldığı bir görev yüklemiştir. Orta Çağ filozofuna göre, filozofun temel işlevi, duygu ve kanıda sağlam ve tartışmasız olarak elde bulunanı düşünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile getirmek olmuştur. Orta Çağ filozofu, sistemini kurarken aslında, antik felsefenin kavramlarını işleyerek kendisine yol açmıştır. Antik felsefenin kavramlarından yararlanma Ortaçağ felsefesinde bununla birlikte iki farklı filozof tipi ortaya çıkarmıştır. Antik felsefeden devşirilen kavramlar kargaşaya yol açmış, kiliseye bağlı Augustinus’un (354–430) temsil ettiği kilise kavramına bağlı filozoflarla, kiliseyi göz önünde bulundurmayan Yeni Plâtoncu filozof tipi ortaya çıkmıştır. Kiliseye bağlı skolâstik filozof için hareket noktası Kilisenin belirlediği ilkeler iken yeni Platoncu için kişisel dindarlık esas olur. Yeni Plâtoncu filozof, cemaatı, yani kiliseyi esas almayıp, kişiyi esas aldığından kişiyi, Tanrı’ya ulaştırmayı kendine görev edinmiştir. Ortaçağda, filozofun temel ilgi alanı din iken, Rönesans’ la birlikte, filozof, kendini her türlü bağlılıktan sıyırmak, yalnız kendine dayanmak ve kendini arayıp bulmanın çabasını sergileyen bir portre çizmiştir. Rönesans filozofu, kendisini sadece deneyin ve aklın sağladığı doğrularla biçimlendirip sınırlandırırken doğruyu bulmak uğrunda savaşmış ve bunu kendisine sonsuz bir ödev olarak telakki etmiştir. Ortaçağ’ın kapalı kilise merkezli ve Latince’ nin baskın olduğu atmosferden kurtulan filozof artık Rönesans’ta kendini gizlemez. Kendi milletinin diliyle, kendi anadiliyle felsefe yapmaya başlamıştır. Ortaçağda filozoflar din adamı iken bu dönemin filozofları Skolastik okullardan ayrı bir anlayışla ortaya çıkan yeni üniversitelerin öğrencileri olmuşlardır. Modern felsefede filozofun görevi ve ilgi alanı söz konusu olduğunda , iki temel yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Eleştirel filozoflara göre, filozofun başlıca görevi, önermeleri çözümlemek, kavramların kesin anlamlarını ve aralarındaki karşılıklı ilişkileri belirlemektir. Eleştirel filozoflar için, anlamları açıklığa kavuşturmak bir yükümlülüktür. Eleştirel filozofun işlev; kavramların doğasını sırf incelemek için incelemektir. Kurgusal felsefede filozof, değer sorunlarından, dinsel içermelerden, şiirsel anlatımlardan ve sanatsal duyarlılıklardan kaçınmaz. Kurgusal felsefe, ortalama insanın felsefenin ne olduğuna ilişkin inançlarına daha uygundur. Bu felsefe, daha az kesin olmakla birlikte daha heyecan vericidir. Dilin, açık ve mantıksal bakımdan kesin olup olmadığına bakmaksızın daha geniş manzaralar arar. Kurgunun amacı, yaşama anlam, bütünlük ve yön vermek üzere, yeterli miktarda büyük parçayı bir araya getirmektir.Bu konuda şu eserlere bakılabilir.SARUHAN,Müfit Selim,İslam Meşşai Felsefesinde Filozof,Ankara,İlahiyat Yayınları,2007 GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, İstanbul, 1990,s.9–137; BİRAND, Kamuran, İlk Çağ Felsefesi Tarihi, Ankara,1964,s.13vd,29vd,78; Matson, I. Wallace, A New History of Philosophy, London 1987, c. I, s. 1–30; Stanley M.Honer, Thomas, C.Hunt, Felsefeye Çağrı, s.23–25 Tunalı, İsmail, Felsefe, İstanbul,1990,s.s.26; UYGUR, Nermi, Felsefenin Çağrısı, İstanbul,1984,s.134–180 Randall, J.Jr. Buchler, Justus, Felsefeye Giriş, (Çev: Ahmet Arslan) İzmir 1989,s.2vd ;Keklik, Nihat, Felsefenin İlkeleri, Felsefeye Giriş, İstanbul, 1982. Keklik,Nihat Filozofların Özellikleri, Felsefeye Giriş, İstanbul,1983 Kutluer, İlhan , İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İstanbul,2.Baskı,2001

 
 

şimdiye kadar ortalama kaç kitap okudunuz
0-10
10-15
15-20
20-25
25-50
50-100
100'den fazla

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
 
 


More Cool Stuff At POQbum.com

 
 
 
Dersler
 MATEMATİK
 GEOMETRİ
 TÜRKÇE
 FİZİK
 KİMYA
 BİYOLOJİ
 TARİH
 COĞRAFYA
 FELSEFE
 Soru Bankası


 
 
 
 • Edebiyat Nedir?
 • Edebi Türler
 • Edebi Sanatlar
 • Edebi Akımlar
 • Türk Edebiyatı Dönemleri
 • İslamiyet Öncesi T.E.
 • İslamiyet Sonrası T.E.
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun E.
 • Fecr-i Âti E.
 • Milli Edebiyat Akımı
 • Milli Mücadele Dön.E.
 • Cumhuriyet Dön.Türk E.
 • Uyak ve Ölçü
 • Nazım Biçimleri
 • Edebiyat Sözlüğü
 • Edebiyatımızda 'ilk'ler
 • Azerbaycan Türk Edebiyatı
 •  
   
   

  TÜRK EDEBİYATI

  1. M. Kemal Atatürk - Nutuk
  2. Kutadgu Bilig'den Seçmeler
  3. Dede Korkut Hikayeleri
  4. Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler
  5. Mevlana-Mesnevi'den Seçmeler
  6. Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler
  7. Divan Şiirinden Seçmeler
  8. Halk Şiirinden Seçmeler
  9. Evliya Çelebi - Seyahatnamesi'nden Seçmeler
  10. Kerem ile Aslı
  11. Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt
  12. Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
  13. Hüseyin Rahmi Gürpınar - Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
  14. Ahmet Rasim - Şehir Mektupları
  15. Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Çağlayanlar
  16. Ömer Seyfettin - Hikayelerden Seçmeler
  17. Mehmet Akif Ersoy - Safahat
  18. Ahmet Haşim - Bize Göre
  19. Yahya Kemal Beyatlı - Eğil Dağlar
  20. Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
  21.Abdulhak Şinasi Hisar - Boğaziçi Mektupları
  22. Ruşen Eşref Ünaydın - Diyorlar ki
  23. Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
  24. Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban
  25. Refik Halit Karay - Memleket Hikayeleri
  26. Refik Halit Karay - Gurbet Hikayeleri
  27. Halide Edib Adıvar - Sinekli Bakkal
  28. Halide Edib Adıvar - Mor Salkımlı Ev
  29. Reşat Nuri Güntekin - Anadolu Notları
  30. Reşat Nuri Güntekin -Çalıkuşu
  31. Falih Rıfkı Atay - Çankaya
  32. Falih Rıfkı Atay- Zeytindağı
  33. Faruk Nafız Çamlıbel - Han Duvarı
  34. Nazım Hikmet - Memleketimden İnsan Manzaraları
  35. Şevket Süreyya Aydemir - Suyu Arayan Adam
  36. Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ile Kiracıları
  37. Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  38. Peyami Safa - Fatih - Harbiye
  39. Nihad Sami Banarlı - Türkçe'nin Sırları
  40. Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
  41. Ahmet Hamdi Tanpınar - Sahnenin Dışındakiler
  42. Samiha Ayverdi - İbrahim Efendi Konağı
  43. Necip Fazıl Kısakürek - Çile
  44. Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf
  45. Ahmet Kutsi Tecer - Şiirler
  46. Ahmet Muhip Dıranas - Şiirler
  47. Aşık Veysel - Dostlar Beni Hatırlasın
  48. Orhan Veli - Bütün Şiirleri
  49. Cahit Sıtkı Tarancı -Otuz beş Yaş (Bütün Şirleri)
  50. Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları
  51. Orhan Kemal - Eskicinin Oğulları
  52. Sait Faik Abasıyanık - Kayıp Aranıyor
  53. Sait Faik Abasıyanık - Hikayelerinden Seçmeler
  54. Halikarnas Balıkçısı - Aganta Burina Burinata
  55. Kemal Bilbaşar - Cemo
  56. Samim Kocagöz - Kalpaklılar
  57. Tarık Buğra - Küçük Ağa
  58. Necati Cumalı - Tütün Zamanı
  59. Rıfat Ilgaz - Karartma Geceleri
  60. Orhan Hançerlioğlu - 7. Gün
  61. Fakir Baykurt - Kaplumbağalar
  62. Faik Baysal - Drina'da Son Gün
  63. Abbas Sayar - Yılkı Atı
  64. Haldun Taner - Hikayelerinden Seçmeler
  65. Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romanı
  66. Aziz Nesin - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
  67. Sabahattin Kudret Aksal - Gazoz Ağacı
  68. Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
  69. Cemil Meriç - -Bu Ülke
  70. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil - Gençlerle Başbaşa
  71. Naki Tezel - Türk Masalları
  72. Salah Birsel - Boğaziçi Şıngır Mıngır
  73. Bahattin Özkişi - Sokakta

  DÜNYA EDEBİYATI

  74. Beydeba - Kelile ve Dimne
  75. Eflatun - Devlet
  76. Platon - Sokrates'ın Savunması
  77. Sadi - Gülistan
  78. Cervantes - Don Kişot
  79. Balzac - Vadideki Zambak
  80. Viktor Hugo - Sefiller
  81. Goethe - Faust
  82. Daniel Daefo - Robinson Crusoe
  83. Dostoyevski - Suç ve Ceza
  84. Gogol - Ölü Canlar
  85. Turgenyev - Babalar ve Oğullar
  86. Tolstoy - Savaş ve Barış
  87. Gustav Flaubert - Madam Bovary
  88. Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi
  89. Knut Hamsun - Açlık
  90. Jack London - Beyaz Diş
  91. Rabindranath Tagore - Gora
  92. Ernest Hemingway - Çanlar Kimin İçin Çalıyor
  93. William Faulkner - Ses ve Öfke
  94. İvo Andriç - Drina Köprüsü
  95. Panait İstrati - Akdeniz
  96. John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar
  97. M Selimoviç - Derviş ve Ölüm
  98. Cengiz Dağcı - Onlar da İnsandı
  99. Cengiz Aytmatov - Beyaz Gemi
  100. Cengiz Aytmatov - Gün Olur Asra Bedel (Gün Uzar Yüzyıl Olur)
  Bu SitE Kod-dunyasi.tr.gg Tarafından Desteklenmektedir..

   
  Bugün 3 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=